สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) www.csc.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอ.รท.
    เมนูหลัก
   กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   Weblink
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  4
Visits:  56,179
Today:  24
PageView/Month:  2,454
Last Update:  19/4/2564

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   งบการเงิน

รายได้ค่าใช้จ่าย

- หนังสือรับรอง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย

- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานข้อมูล สมาชิกเสียชีวิต ณ 25 ตุลาคม 2562

 งบดุล

งบดุลปี 2563

งบดุล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
งบดุล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
งบดุล ณ วันที่ 30 เมษยน 2563 
งบดุล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

งบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

งบดุล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

งบดุล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบดุล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

 งบดุลปี 2562 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

     นายกฯ สมาคม

นายสมเกียรติ  อมตะธงไชย

นายกสมาคมฯ สสอร.

    ปทินกิจกรรม
             
    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  4
Visits:  56,179
Today:  24
PageView/Month:  2,454