สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) www.csc.or.th

    ตราสัญลักษณ์
สสอร.
    เมนูหลัก
   กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
   ประกาศประจำเดือน
   ศูนย์ประสานงาน
   Weblink
   การพ้นจากการเป็นสมาชิก
    สถิติการเข้าใช้งาน
 
Online:  1
Visits:  112,180
Today:  88
PageView/Month:  2,947
Last Update:  10/1/2566

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

 

    ข่าวสารบ้านเมือง อื่นๆ

 

   แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

สำหรับสมัครสมาชิก

1.ใบสมัคร สสอร.
2.ใบสมัครรอบพิเศษอายุ 56 - 60 ปี
3.แบบฟอร์มสมัครสสอร. ศูนย์ สอ.กสท
*** เอกสารวบสมัครรอบพิเศษ ใช้ใบตรวจสุขภาพประจำปี (ตัวอย่าง)
 
สำหรับแจ้งเปลียนแปลงแก้ไขข้อมูล
1.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ สสอร.
2.หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์
 
สำหรับแจ้งสมาชิกเสียชีวิต
1.แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น (สสอร.)
2.แบบคำขอรับเงินค่าจัดการศพ(สสอร.)
3.ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินโดยสมัครใจให้สมาคมฯ สสอร.

4.ใบสำคัญการจ่ายเงินค่าจัดการศพ

5.ใบสำคัญการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว

***แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น (รวม)
 
สำหรับศูนย์ประสานงาน

1.ตัวอย่างหนังสือนำส่งนายทะเบียน-นำส่งเงิน สสอร.

2.หนังสือแจ้งโอนย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด

3.(แบบฟอร์ม) ขอรับคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ (กรณีลาออก)
4.(แบบฟอร์ม) หนังสือแจ้งการลาออกจากการเป็นสมาชิก

15.แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกเสียชีวิตเบื้องต้น

 
     นายกฯ สมาคม

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย

นายกสมาคมฯ สสอร.

    ลิ้งค์ชุมนุมสหกรณ์
 
    ตรวจสอบข้อมูล

 
Online:  1
Visits:  112,180
Today:  88
PageView/Month:  2,947